Student Message System
N of List =>

#ระเบียน#รหัสนักเรียนชื่อนักเรียนห้องวันส่งข้อความข้อความวันตอบคำตอบผู้ตอบตอบแสดงEditDelete
19664 28138 นางสาวกนกอร ภูทองเงิน 6/ 9# 6 2024-02-23 ขอปพ.7ค่ะ สมัครศึกษาต่อ 0 1 ตอบ ลบ
19660 31942 นายนวดล สดใส 3/ 1#33 2024-02-15 ขอใบรับรองผลการเรียน ปพ.7ค่ะ 0 1 ตอบ ลบ
19658 28995 นางสาวชาคริยา สุขสาร 5/11#17 2024-02-13 ขอ ปพ. 7 ค่ะ 0 1 ตอบ ลบ
19657 28995 นางสาวชาคริยา สุขสาร 5/11#17 2024-02-13 ขอใบ ปพ.7 0 1 ตอบ ลบ
19656 31942 นายนวดล สดใส 3/ 1#33 2024-02-13 ขอ ปพ.1ค่ะ 0 1 ตอบ ลบ
19651 31942 นายนวดล สดใส 3/ 1#33 2024-02-01 ขอใบแสดงผลการเรียนปพ.1ครับ 0 1 ตอบ ลบ
19639 31942 นายนวดล สดใส 3/ 1#33 2024-01-15 ขอเกรดเฉลี่ย5เทอมเพื่อใช้ในการเรียนต่อหน่อยค่ะ 0 1 ตอบ ลบ
19631 30402 นางสาวอัจฉรา สุนทรวิภาค 6/ 3#39 2024-01-03 ขอใบรับรองการเป็นนักเรียน 0 1 ตอบ ลบ
19630 30402 นางสาวอัจฉรา สุนทรวิภาค 6/ 3#39 2024-01-03 ขอรับรอง 0 1 ตอบ ลบ
19629 31942 นายนวดล สดใส 3/ 1#33 2024-01-03 ขอใบเเสดงผลการเรียน ปพ1 ค่ะ 0 1 ตอบ ลบ
19628 28106 นางสาวปภาวรินทร์ สังข์ทอง 6/11# 6 2023-12-31 ขอใบปพ.1 0 1 ตอบ ลบ
19623 28036 นางสาวภัทราพร คำแคว้น 6/ 8# 6 2023-12-23 ขอใบ ปพ.7 ค่ะ 0 1 ตอบ ลบ
19619 30226 เด็กหญิงณัฐมน แพ่งสวัสดิ์ 3/ 8#19 2023-12-12 ขอใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 ค่ะ 18/12/2023 รับเอกสารที่ห้องวิชาการ และดำเนินการตามขั้นตอน ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19618 30609 นางสาววีริยา บุตระดาษ 5/11#26 2023-12-04 ขอใบ ปพ.1 ค่ะ 18/12/2023 รับเอกสารที่ห้องวิชาการ และดำเนินการตามขั้นตอน ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19617 28388 นางสาวอัญมณี ไชยนุประภา 6/10#29 2023-12-01 ขอใบ ปพ.7 ค่ะ 18/12/2023 รับเอกสารที่ห้องวิชาการ และดำเนินการตามขั้นตอน ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19616 30379 นายทศพร จันทร์แจ้ง 6/ 2#29 2023-12-01 ขอปพ.1,ปพ.7 18/12/2023 รับเอกสารที่ห้องวิชาการ และดำเนินการตามขั้นตอน ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19615 30379 นายทศพร จันทร์แจ้ง 6/ 2#29 2023-11-30 ขอปพ.1,ปพ.7 18/12/2023 รับเอกสารที่ห้องวิชาการ และดำเนินการตามขั้นตอน ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19598 30467 นางสาวกนกวรรณ ฉิมวงษ์ 6/ 8#31 2023-11-19 ขอ ปพ1 กับ ปพ7 ค่ะ 18/12/2023 รับเอกสารที่ห้องวิชาการ และดำเนินการตามขั้นตอน ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19595 31158 นางสาวสมฤดี แสวงพันธ์ 6/ 6#40 2023-11-15 ขอปพ7ค่ะ 18/12/2023 รับเอกสารที่ห้องวิชาการ และดำเนินการตามขั้นตอน ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19592 28028 นางสาวชีวรัตน์ ยานแก้ว 6/ 3# 3 2023-11-14 ขอเอกสาร ปพ.1 , ปพ.7 เปลี่ยนศาสนานักเรียนจาก พุทธ เป็น คริสต์ บิดาเปลี่ยนชื่อจากนายวัฒชิระ ยานแก้ว เป็น นายวรันวาทิน ยานแก้ว 18/12/2023 รับเอกสารที่ห้องวิชาการ และดำเนินการตามขั้นตอน ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19583 31894 นายชิษณุพงศ์ วงค์ใหญ่ 6/ 2#40 2023-11-06 ขอใบปพ.1ครับผใ 18/12/2023 รับเอกสารที่ห้องวิชาการ และดำเนินการตามขั้นตอน ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19569 28304 นางสาวเพ็ญพิชชาดา สืบสิมมา 6/ 2#24 2023-10-31 ขอใบรับรองการเป็นนักเรียน(ปพ.7) ขอใบแสดงผลการเรียน(ปพ.1) 1/11/2023 รับเอกสารที่ห้องวิชาการ และดำเนินการตามขั้นตอน ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19567 28380 นางสาวลลิศา ศรเพชร 6/10#23 2023-10-31 ขอใบปพ.1 ค่ะ 1/11/2023 รับเอกสารที่ห้องวิชาการ และดำเนินการตามขั้นตอน ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19566 30493 นางสาววาสนา ฮงทอง 6/ 9#33 2023-10-31 ขอใบปฟ.7ค่ะ 1/11/2023 รับเอกสารที่ห้องวิชาการ และดำเนินการตามขั้นตอน ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19561 31158 นางสาวสมฤดี แสวงพันธ์ 6/ 6#40 2023-10-31 ขอใบปพ7 1/11/2023 รับเอกสารที่ห้องวิชาการ และดำเนินการตามขั้นตอน ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19557 30430 นางสาวสุพรรณิกา ชูแสง 6/ 5#36 2023-10-30 ขอปพ1และปพ7ค่ะ 1/11/2023 รับเอกสารที่ห้องวิชาการ และดำเนินการตามขั้นตอน ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19556 27997 นางสาวรจนา บัวเงิน 6/ 5# 2 2023-10-29 เปลี่ยนคำนำหน้ามารดาจากนางรัตนา ทองคำวัน เปลี่ยนเป็นนางสาวรัตนา ทองคำวัน 1/11/2023 แก้ไขเรียบร้อย ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19551 30467 นางสาวกนกวรรณ ฉิมวงษ์ 6/ 8#31 2023-10-29 ขอ ปพ1 เกรด4เทอมค่ะ 1/11/2023 มีปพ.1 5 ภาคเรียน ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19544 31886 นายสิทธิกร แก้วพวง 5/ 2#39 2023-10-27 ขอทราบผลการเรียนนักเรียนค่ะ 1/11/2023 ดูผ่าน www.kr.ac.th ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19542 28227 นางสาวพฤกษา แขวงเมือง 6/ 3#20 2023-10-26 ขอใบ ปพ1ค่ะ 1/11/2023 รับเอกสารที่ห้องวิชาการ และดำเนินการตามขั้นตอน ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19535 30492 นางสาววัชรี ไพกะเพศ 6/ 9#32 2023-10-25 ขอใบรับรองการเป็นนักเรียน(ปพ.7) 1/11/2023 รับเอกสารที่ห้องวิชาการ และดำเนินการตามขั้นตอน ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19534 28034 นางสาวพิมลรัตน์ จวงจันทร์ 6/ 9# 2 2023-10-25 ขอใบรับรองการเป็นนักเรียน(ปพ.7) 1/11/2023 รับเอกสารที่ห้องวิชาการ และดำเนินการตามขั้นตอน ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19489 30476 นางสาวเอมอร สุภาพ 6/ 8#39 2023-10-17 ขอใบรับรองการเป็นนักเรียน(ปพ.7) 1/11/2023 รับเอกสารที่ห้องวิชาการ และดำเนินการตามขั้นตอน ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19488 28039 นางสาวสิริยากรณ์ แก้วเนตร 6/ 8# 8 2023-10-17 ขอใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) 1/11/2023 รับเอกสารที่ห้องวิชาการ และดำเนินการตามขั้นตอน ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19476 28377 นางสาวพีรภรณ์ ธานี 6/ 8#30 2023-10-16 ขอใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) 1/11/2023 รับเอกสารที่ห้องวิชาการ และดำเนินการตามขั้นตอน ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19356 28187 นางสาวนันทัชพร สุขประเสริฐ 6/ 8#20 2023-10-10 ขอใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) ขอใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 11/10/2023 รับเอกสารที่ห้องวิชาการ และดำเนินการตามขั้นตอน ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19348 30451 นางสาวพรณิภา แสงคำ 6/ 6#36 2023-10-10 ขอใบแสดงผลการเรียน(ปพ.1) 11/10/2023 รับเอกสารที่ห้องวิชาการ และดำเนินการตามขั้นตอน ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19332 31897 นายชยานันต์ หาญจิต 6/ 8#40 2023-10-10 ขอ ปพ.1ที่ประทับตราให้หน่อยครับครู เป็นไฟล์ chayanunhanjit@gmail.com 11/10/2023 รับเอกสารที่ห้องวิชาการ และดำเนินการตามขั้นตอน ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19313 30449 นางสาวนัทชา พันธ์ทอง 6/ 6#34 2023-10-10 ขอใบเเสดงผลการเรียน ปพ.1 เกรดเฉลี่ย5เทอม 11/10/2023 รับเอกสารที่ห้องวิชาการ และดำเนินการตามขั้นตอน ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19312 28346 นางสาวสุนารี จำปาสา 6/ 6#14 2023-10-10 ขอใบแสดงผลการเรียน(ปพ.1) 11/10/2023 รับเอกสารที่ห้องวิชาการ และดำเนินการตามขั้นตอน ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19311 28336 นางสาวทัสนีพร อุทธิโท 6/ 6#13 2023-10-10 ขอใบแสดงผลการเรียน(ปพ.1) 11/10/2023 รับเอกสารที่ห้องวิชาการ และดำเนินการตามขั้นตอน ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19107 29612 นายกฤติมุข สุพล 4/ 7#22 2023-10-06 ขอใบแสดงผลการเรียน(ปพ1) 6/10/2023 วันที่ 9 ต.ค. 66 รับต้นฉบับที่ห้องวิชาการ และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 ต.ค. 66 ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19106 31317 นายพีรพล สำราญใจ 4/13#24 2023-10-06 ขอใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 6/10/2023 วันที่ 9 ต.ค. 66 รับต้นฉบับที่ห้องวิชาการ และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 ต.ค. 66 ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19104 31886 นายสิทธิกร แก้วพวง 5/ 2#39 2023-10-06 ขอทราบผลการเรียน..31270 วันเกิด 02/08/2553 6/10/2023 ทำตามคู่มือ ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19103 31886 นายสิทธิกร แก้วพวง 5/ 2#39 2023-10-06 ผลการเรียนของนักเรียน 6/10/2023 ทำตามคู่มือ ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19102 31282 เด็กชายธีรภัทร์ วงค์พิลา 1/13#17 2023-10-06 ขอผลการเรียน (ป.พ)1 6/10/2023 วันที่ 9 ต.ค. 66 รับต้นฉบับที่ห้องวิชาการ และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 ต.ค. 66 ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19101 31886 นายสิทธิกร แก้วพวง 5/ 2#39 2023-10-06 ขอทราบผลการเรียน..31270 6/10/2023 ทำตามคู่มือ ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19100 31886 นายสิทธิกร แก้วพวง 5/ 2#39 2023-10-06 ขอทราบผลการเรียนครับ 6/10/2023 ทำตามคู่มือ ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19099 29606 นางสาววนิดา นามปัญญา 4/ 2#19 2023-10-06 ขอใบแสดงผลการเรียน(ปพ.1) 6/10/2023 วันที่ 9 ต.ค. 66 รับต้นฉบับที่ห้องวิชาการ และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 ต.ค. 66 ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
19098 31492 เด็กหญิงชนาภา อัมภรัตน์ 1/ 5#23 2023-10-06 ขอใบแสดงผลการเรียน 6/10/2023 วันที่ 9 ต.ค. 66 รับต้นฉบับที่ห้องวิชาการ และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 ต.ค. 66 ครูสมพงษ์ 1 1 ตอบ ลบ
             

WeSchool Solution..100.26.196.222

Message for HomePage.. 1033103001

MessageX for School from WeSchool