DoGrade 2563

เมืองเชลียง

@
@

ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม เป็นผู้นำด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.1 และ ปพ.5)

หากพบปัญหาการใช้งาน ติดต่องานทะเบียนวัดผลโรงเรียน

Happy New Year 2021. Take care of yourself.

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

9068