DoGrade 2566

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

@
@

Welcome BackToSchool2566

ระบบ DoGrade2566 Online

เพื่อการตรวจสอบผลการเรียนและการติดต่องานทะเบียน 24 ชั่วโมง

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการเรียนให้ติดต่อครูผู้สอนรายวิชา…..

Welcome to WeSchool....OK

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

28683