DoGrade 2563

พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

@
@

ยินดีตอนรับสู่

ระบบสารสนเทศทางวิชาการ

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

สิ่งแวดล้อมดี กีฬาเด่น

สอบถาม 043 436 126 หรือ Line www.ptps.ac.th

Happy New Year 2021. Take care of yourself.

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

476