DoGrade 2563

ทุ่งทรายวิทยา

@
@

เรียนดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความรู้คู่คุณธรรม

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.1 และ ปพ.5)

ตรวจสอบอย่างเป็นทางการกับงานทะเบียนวัดผล อีกครั้ง

พบปัญหาการใช้งาน ติดต่อโทร.055-732163

Happy New Year 2021. Take care of yourself.

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

4661