DoGrade 2563

บางบ่อวิทยาคม

@
@

แจ้งจากงานทะเบียนโรงเรียน

โรงเรียนได้ทำการปรับปรุงคะแนนการสอบแก้ตัวเป็นที่เรียบร้อย

ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้อง สำหรับนักเรียนที่ต้องการใบรับรอง หรือ ปพ.1

ให้นักเรียนพิมพ์พร้อมติดรูป ขนาด 1.5 นิ้ว และยื่นใส่ตะกร้าหน้าป้อมยามได้เลย

นักเรียนคนใดที่คะแนนไม่ตรง ให้ติดต่อ งานทะเบียน โทร 02-7086118-9ต่อ104

Final Exams Are Coming, Are You Ready?

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

7873