DoGrade 2565

บางบ่อวิทยาคม

@
@

Welcome BackToSchool 2565

นักเรียนทุกระดับชั้น สามารถเข้าดูเกรดของภาคเรียนที่ 1/2565 ได้แล้ว

และตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนแต่ละวิชาได้ หากผิดพลาดให้ติดต่อครูผู้สอน

ส่วนนักเรียนที่ติด 0, ร, มส หรือ มผ. ให้ดำเนินติดต่อซ่อมในวัน 1-11 พ.ย. 65

ติดต่องานทะเบียน โทร 027086118-99ต่อ104

หากนักเรียนไม่สามารถดูเกรดได้ให้ติดต่องานทะเบียน...OK

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

1162056