DoGrade 2563

จะนะชนูปถัมภ์

@
@

ระบบแสดงผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา-สตูน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ งานทะเบียน - วัดผล

สอบถาม (074)-890-505 หรือ Line OpenChat : โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์

Final Exams Are Coming, Are You Ready?

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

6800