DoGrade 2565

นาดูนประชาสรรพ์

@
@

Welcome BackToSchool 2565

ระบบ DoGrade2565 Online เฉพาะนักเรียนปีการศึกษา 2565

เพื่อการตรวจสอบผลการเรียนและการติดต่องานทะเบียน 24 ชั้วโมง

มีปัญหาการใช้งานระบบติดต่อทางข้อความ

FacebookFanPage โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ จังหวัดมหาสารคาม

Nadoonprachasan School...OK

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

40426