DoGrade 2565

นาดูนประชาสรรพ์

@
@

Welcome BackToSchool 2565

ระบบ DoGrade2564 Online เฉพาะนักเรียนปีการศึกษา 2564

เพื่อการตรวจสอบผลการเรียนและการติดต่องานทะเบียน 24 ชั้วโมง

มีปัญหาการใช้งานระบบติดต่อทางข้อความ

FacebookFanPage โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ จังหวัดมหาสารคาม

Back To School 2022...OK

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

22159