DoGrade 2566

ห้างฉัตรวิทยา

@
@

รายงานผลการเรียนระบบออนไลน์

ระบบ DoGrade2566 Online

เพื่อให้นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน

นักเรียนที่ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ (0,ร,ม.ส.) พิมพ์คำร้องขอสอบแก้ตัวได้

ตัวอย่าง : รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง = เลขประจำตัวนักเรียน หรือ เลข ปชช. วันเกิดนักเรียน = 03/12/2548 ใส่เครื่องหมาย / ด้วย

Welcome to WeSchool....OK

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

36115