DoGrade 2563

เกล็ดลิ้นวิทยา

@
@

โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ผู้เรียนมีคุณธรรม มีทักษะชีวิต มีคุณธรรม รู้ทันเทคโนโลยี

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ บนพื้นฐานความเป็นไทยสู่มาตรฐานสากล

สอบถาม ครูรัตนะ ด้วงเงิน หรือ Line ID : 0894775790

Happy New Year 2021. Take care of yourself.

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

4200