DoGrade 2563

ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

@
@

สจฺจํ เว อมตา วาจา - วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.1 และ ปพ.5)

ตรวจสอบอย่างเป็นทางการกับงานทะเบียนวัดผล อีกครั้ง

ติดต่อสอบถาม 089-6721404 (ครูธนา ตันสกุล) หรือ Line ID: Tam2532.

Happy New Year 2021. Take care of yourself.

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

10291