DoGrade 2566

อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

@
@

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สถาบันที่สร้างคนดี มีความรู้ พัฒนาสู่สากล

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.1 และ ปพ.5)

ตรวจสอบผลการเรียนอย่างเป็นทางการกับงานทะเบียนวัดผล อีกครั้ง

พบปัญหาการใช้งาน ติดต่องานทะเบียนวัดผล 02-420-0605

Welcome to WeSchool....OK

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

119065