DoGrade 2563

ปทุมราชวงศา

@
@

โรงเรียนปทุมราชวงศา เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล

เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.1และ ปพ.5)

ตรวจสอบผลการเรียนอย่างเป็นทางการกับงานทะเบียนวัดผล อีกครั้ง

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ pages Facebook โรงเรียนปทุมราชวงศา

Final Exams Are Coming, Are You Ready?

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

27091