โรงเรียนปทุมราชวงศา
สารสนเทศผลการเรียนปีการศึกษา 2564

แผนภูมิแท่งจำนวนนักเรียน

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติจำนวนนักเรียน

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1000
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2155196351
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3156177333
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4011
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 584196280
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 670175245
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมต้น311373684
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย154372526
รวมจำนวนนักเรียน4657451210

แผนภูมิแท่งผลการเรียนเฉลี่ย

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติผลการเรียนเฉลี่ย

ระดับชั้นชายหญิงรวม
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1000
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22.913.333.14
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32.633.062.86
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4000
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 52.713.12.98
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62.983.273.19
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2.773.23.01
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2.833.173.07