โรงเรียนปทุมราชวงศา
สารสนเทศผลการเรียนปีการศึกษา 2563

แผนภูมิแท่งจำนวนนักเรียน

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติจำนวนนักเรียน

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1156192348
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2159167326
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 393150243
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 489195284
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 569173242
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 697144241
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมต้น408509917
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย255512767
รวมจำนวนนักเรียน66310211684

แผนภูมิแท่งผลการเรียนเฉลี่ย

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติผลการเรียนเฉลี่ย

ระดับชั้นชายหญิงรวม
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1000
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22.733.212.98
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32.863.353.16
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 40.0100
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 52.933.243.15
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62.463.252.93
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น1.722.041.9
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย1.732.011.92