โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
สารสนเทศผลการเรียนปีการศึกษา 2563

แผนภูมิแท่งจำนวนนักเรียน

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติจำนวนนักเรียน

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1232272504
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2255275530
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3198261459
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4140214354
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5127172299
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 688141229
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมต้น6858081493
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย355527882
รวมจำนวนนักเรียน104013352375

แผนภูมิแท่งผลการเรียนเฉลี่ย

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติผลการเรียนเฉลี่ย

ระดับชั้นชายหญิงรวม
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12.773.132.96
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22.763.072.92
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32.693.042.89
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 42.733.012.9
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 52.672.962.84
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62.592.972.83
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2.743.082.93
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2.682.982.86