โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
สารสนเทศผลการเรียนปีการศึกษา 2563

แผนภูมิแท่งจำนวนนักเรียน

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติจำนวนนักเรียน

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1251352603
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2261369630
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3202387589
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4202413615
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5186443629
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6159382541
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมต้น71411081822
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย54712381785
รวมจำนวนนักเรียน126123463607

แผนภูมิแท่งผลการเรียนเฉลี่ย

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติผลการเรียนเฉลี่ย

ระดับชั้นชายหญิงรวม
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12.6832.87
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22.623.142.93
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32.653.062.92
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 42.723.12.97
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 52.743.092.99
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62.693.012.92
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2.653.072.9
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2.723.072.96