DoGrade 2563

สตรีสิริเกศ

@
@

ประชาสัมพันธ์ งานวิชาการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

## ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ไม่เป็นทางการ) ##

ผลการเรียนเป็นทางการ ตรวจสอบได้จากเอกสารผลการเรียนที่มีลายมือชื่อผู้อำนวยการลงนาม

หากพบว่าผลการเรียนไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถเข้าดูผลการเรียนได้

ติดต่อ/สอบถาม 045-612868 ต่อ 111 งานวิชาการ ในวันเวลาราชการ

Final Exams Are Coming, Are You Ready?

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

44200