DoGrade 2567

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

@
@

ระบบดูผลการเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2566

งานทะเบียน-วัดผล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ งานทะเบียน-วัดผล ห้องทะเบียน-วัดผล ชั้น 2 อาคาร 7 ชั้น

(ข้อมูลในระบบออนไลน์จะไม่มีการลงชื่อเพื่อรับรองเอกสาร

หากต้องการใช้เอกสารรับรองทางการศึกษา โปรดติดต่อ ห้องทะเบียน-วัดผล เท่านั้น)

...OK

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

1369814