DoGrade 2563

สกลนครพัฒนศึกษา

@
@

ภายในปี 2565 โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ใช้ระบบกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ เป็นคนดี มีคุณธรรม มีทักษะชีวิต

มีความสามารถเต็มตามศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.1 และ ปพ.5)

ตรวจสอบผลการเรียนอย่างเป็นทางการกับงานทะเบียนวัดผล อีกครั้ง

Final Exams Are Coming, Are You Ready?

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

17291