DoGrade 2565

สตรีสมุทรปราการ

@
@

Welcome BackToSchool 2565

ระบบ DoGrade2564 Online

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.1 และ ปพ.5)

การส่งข้อมูลเข้าระบบจะดำเนินการเป็นช่วงเวลา

พบปัญหาการใช้งาน ติดต่อ ครูปรัตถกร ยิ้มเนียม งานวัดผลประเมินผล

Back To School 2022...OK

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

573