DoGrade 2563

สตรีสมุทรปราการ

@
@

ยินดีต้อนรับ กุลสตรีศรีสมุทร สุภาพบุรุษศรีนนทรี

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.1 และ ปพ.5)

การส่งข้อมูลเข้าระบบจะดำเนินการเป็นช่วงเวลา

(หลังการสอบกลางภาคและปลายภาคประมาณ 2 สัปดาห์)

พบปัญหาการใช้งาน ติดต่อ ครูปรัตถกร ยิ้มเนียม งานวัดผลประเมินผล

Final Exams Are Coming, Are You Ready?

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

117461