DoGrade 2566

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

@
@

Welcome BackToSchool2566

ระบบ DoGrade2566 Online

เพื่อการตรวจสอบผลการเรียนและการติดต่องานทะเบียนในช่วงเวลาวันทำการ

สอบถามรายละเอียดและการใช้งานได้ที่

Line ID:joe2009 หรือ Email : mrjoe2015@swkp.ac.th

Welcome to WeSchool....OK

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

42253