DoGrade 2567

ตากพิทยาคม

@
@

Welcome Back To School 2024

ตรวจสอบผลการเรียน ปีการศึกษา 2565-2567

นักเรียน ชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6

ดำเนินการ เรียนซ้ำรายวิชา 1 มิถุนายน - 17 สิงหาคม 2567

ปรับปรุงข้อมูล ล่าสุด 28 พฤษภาคม 2567

...OK

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

143770