DoGrade 2563

วัดทรงธรรม

@
@

การประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รหัสนักเรียน --> เลขประจำตัวนักเรียน( 5 หลัก) เช่น 32000

รหัสผ่าน --> วัน/เดือน/ปี เกิด (รูปแบบ XX/XX/25XX เช่น 01/08/2548)

Final Exams Are Coming, Are You Ready?

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

38841