DoGrade 2563

วัดทรงธรรม

@
@

การประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูลวันที่ 25 พ.ย. 63 เวลา 18.00 น.)

รหัสนักเรียน --> เลขประจำตัวนักเรียน( 5 หลัก) เช่น 32000

รหัสผ่าน --> วัน/เดือน/ปี เกิด (รูปแบบ XX/XX/25XX เช่น 01/08/2548)

นักเรียนช้้น ม.1 และ ม.4 เลือกปุ่ม ปี 1 ภาค 1 นักเรียนช้้น ม.2 และ ม.5 เลือกปุ่ม ปี 2 ภาค 1

นักเรียนช้้น ม.3 และ ม.6 เลือกปุ่ม ปี 3 ภาค 1

Happy New Year 2021. Take care of yourself.

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

22838