DoGrade 2563

หาดใหญ่วิทยาลัย 2

@
@

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี มุ่งสู่มาตรฐานสากล

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.1 และ ปพ.5)

สามารถตรวจสอบผลการเรียนอย่างเป็นทางการได้ทางงานทะเบียนวัดผล

พบปัญหาการใช้งาน สามารถแจ้งได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการ

Final Exams Are Coming, Are You Ready?

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

15337