โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
สารสนเทศผลการเรียนปีการศึกษา 2563

แผนภูมิแท่งจำนวนนักเรียน

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติจำนวนนักเรียน

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1294304598
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2296296592
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3269294563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4162287449
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5154243397
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6155243398
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมต้น8598941753
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย4717731244
รวมจำนวนนักเรียน133016672997

แผนภูมิแท่งผลการเรียนเฉลี่ย

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติผลการเรียนเฉลี่ย

ระดับชั้นชายหญิงรวม
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 10.730.640.68
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22.572.952.76
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32.563.032.81
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 42.813.133.02
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 52.832.93
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62.813.032.95
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น1.942.192.07
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2.813.062.97