DoGrade 2563

เปรมติณสูลานนท์

@
@

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ : Premtinsulanonda School

ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1/2563

วิธีการดูผลการเรียนภาคเรียนปัจจุบัน เมื่อใส่รหัสนักเรียน / วัน เดือน ปีเกิด

นักเรียนชั้น ม.1,4 ให้เลือก ปี1ภาค1, ม.2,5 ให้เลือก ปี2ภาค1, ม.3,6 ให้เลือก ปี3ภาค1

ตรวจสอบผลการเรียนอย่างเป็นทางการกับงานทะเบียนวัดผลโรงเรียน อีกครั้ง

Final Exams Are Coming, Are You Ready?

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

1180