โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
สารสนเทศผลการเรียนปีการศึกษา 2563

แผนภูมิแท่งจำนวนนักเรียน

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติจำนวนนักเรียน

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1282452
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2481664
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3202545
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4201636
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5211637
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6111324
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมต้น9665161
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย524597
รวมจำนวนนักเรียน148110258

แผนภูมิแท่งผลการเรียนเฉลี่ย

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติผลการเรียนเฉลี่ย

ระดับชั้นชายหญิงรวม
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12.212.512.35
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 21.982.872.21
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32.052.862.5
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 42.282.772.5
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 52.192.842.47
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62.033.222.67
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2.062.732.33
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2.192.922.53