DoGrade 2563

สุรศักดิ์วิทยาคม

@
@

ประกาศผลการเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

รหัสนักเรียน ให้กรอกเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก หรือ

เลขประชาชนของนักเรียนหรือผู้ปกครองที่ให้ไว้กับโรงเรียน เป็นเลข 13 หลักโดยไม่ต้องมีขีด

รหัสผ่านเป็นวันเกิดนักเรียน เช่น 01/12/2545

สอบถามเพิ่มเติมโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม หรือ โทร 038-338053

Happy New Year 2021. Take care of yourself.

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

6842