DoGrade 2564

ชัยบาดาลวิทยา

@
@

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคล (ปพ.1 และ ปพ.5)

การพิมพ์รายงาน ใบสำเนา ปพ.1 , ใบรับรอง , แบบคำร้องขอสอบแก้ตัวรวม ให้เลือกที่ปุ่ม ปพ.1

ถ้าต้องการพิมพ์ รายงานประจำตัวนักเรียน แบบคำร้องขอสอบแก้ตัวรายภาค ให้เลือกที่ปุ่ม ปีXภาคX

หากพบปัญหาการใช้งาน แจ้งได้ที่ SMS (ส่งข้อความ) หรือติดต่องานทะเบียนโรงเรียน

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 22.00 น.

Welcome to WeSchool.

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

4212