DoGrade 2563

ชัยบาดาลวิทยา

@
@

ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทุกระดับชั้น

วันที่ 9-16 เมษายน 2564 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ระดับชั้น ม.1- ม.5

ถ้ามีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับผลการเรียนให้นักเรียนตรวจสอบกับครูผู้สอน...

ตรวจสอบผลการเรียนอย่างเป็นทางการกับงานทะเบียนวัดผลโรงเรียน อีกครั้ง

Final Exams Are Coming, Are You Ready?

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

34544