โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
สารสนเทศผลการเรียนปีการศึกษา 2563

แผนภูมิแท่งจำนวนนักเรียน

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติจำนวนนักเรียน

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1235300535
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2207260467
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3193247440
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4122274396
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 593265358
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 687254341
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมต้น6358071442
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย3027931095
รวมจำนวนนักเรียน93716002537

แผนภูมิแท่งผลการเรียนเฉลี่ย

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติผลการเรียนเฉลี่ย

ระดับชั้นชายหญิงรวม
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12.472.872.69
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22.392.952.7
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32.543.022.81
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 42.683.052.93
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 52.372.872.74
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62.6132.9
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2.472.942.73
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2.562.972.86