DoGrade 2564

จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

@
@

Welcome BackToSchool2564

ดูผลการเรียนรายภาค ปพ.1 ปพ.7 ของนักเรียนโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

เพื่อการตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน

ติดต่องานทะเบียนนักเรียน

Back To School 2022

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

45224