DoGrade 2565

จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

@
@

Welcome BackToSchool 2565

ดูผลการเรียนรายภาค ปพ.1 ปพ.7 ของนักเรียนโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

เพื่อการตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน

ติดต่องานทะเบียนนักเรียน

Back To School 2022...OK

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

86178