DoGrade 2563

หัวหิน

@
@

การกรอกรหัสเพื่อขอดูเกรดนักเรียน

สำหรับนักเรียนให้กรอกเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

วันเดือนปีเกิดของนักเรียนในรูปแบบ วันที่/เดือน/พ.ศ. เช่น 31/12/2550

กรณีที่ไม่สามารถเข้าดูเกรดได้ให้ติดต่อขอปรับรหัสได้ที่นายทะเบียนวัดผลโรงเรียน

--------------------------------------------------

Final Exams Are Coming, Are You Ready?

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

23417