โรงเรียนหัวหิน
สารสนเทศผลการเรียนปีการศึกษา 2563

แผนภูมิแท่งจำนวนนักเรียน

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติจำนวนนักเรียน

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1255249504
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2259246505
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3199262461
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4114177291
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5137168305
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 684193277
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมต้น7137571470
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย335538873
รวมจำนวนนักเรียน104812952343

แผนภูมิแท่งผลการเรียนเฉลี่ย

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติผลการเรียนเฉลี่ย

ระดับชั้นชายหญิงรวม
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12.723.092.91
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22.783.152.96
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32.793.23.02
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 42.93.243.11
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 52.893.193.06
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62.783.062.98
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2.763.152.96
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2.873.163.05