DoGrade 2563

กำแพงเพชรพิทยาคม

@
@

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญญู กตเวทิตา

ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี

เรียนดี ประพฤติดี มีวินัย ใจซื่อสัตย์

สอบถาม 055711212 หรือ facebook โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

Final Exams Are Coming, Are You Ready?

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

66771