DoGrade 2564

เลยพิทยาคม

@
@

Welcome BackToSchool2564

ระบบ DoGrade2564 Online

เพื่อการตรวจสอบผลการเรียนและการติดต่องานทะเบียน 24 ชั้วโมง

หากพบปัญหาการใช้งาน แจ้งได้ที่ SMS (ส่งข้อความ) หรือติดต่องานทะเบียนโรงเรียน

Back To School 2022

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

204052