โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
สารสนเทศผลการเรียนปีการศึกษา 2563

แผนภูมิแท่งจำนวนนักเรียน

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติจำนวนนักเรียน

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1273295568
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2279260539
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3211284495
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4147265412
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5121257378
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6138218356
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมต้น7638391602
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย4067401146
รวมจำนวนนักเรียน116915792748

แผนภูมิแท่งผลการเรียนเฉลี่ย

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติผลการเรียนเฉลี่ย

ระดับชั้นชายหญิงรวม
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1000
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22.692.992.84
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32.522.862.71
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4000
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 52.643.052.92
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62.7432.9
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น1.681.91.79
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย1.721.951.86