โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
สารสนเทศผลการเรียนปีการศึกษา 2564

แผนภูมิแท่งจำนวนนักเรียน

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติจำนวนนักเรียน

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1282279561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2262292554
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3275252527
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4121283404
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5143258401
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6121255376
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมต้น8198231642
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย3857961181
รวมจำนวนนักเรียน120416192823

แผนภูมิแท่งผลการเรียนเฉลี่ย

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติผลการเรียนเฉลี่ย

ระดับชั้นชายหญิงรวม
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1000
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22.823.23.02
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32.733.12.91
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4000
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 52.813.23.06
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62.713.153.01
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น1.822.081.95
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย1.92.052