โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
สารสนเทศผลการเรียนปีการศึกษา 2563

แผนภูมิแท่งจำนวนนักเรียน

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติจำนวนนักเรียน

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1265293558
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2276254530
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3209283492
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4142265407
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5119256375
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6137217354
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมต้น7508301580
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย3987381136
รวมจำนวนนักเรียน114815682716

แผนภูมิแท่งผลการเรียนเฉลี่ย

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติผลการเรียนเฉลี่ย

ระดับชั้นชายหญิงรวม
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12.823.193.01
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22.733.092.9
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32.83.253.06
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 42.813.193.06
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 52.713.143
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62.763.072.95
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2.783.182.99
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2.763.143.01