โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
สารสนเทศผลการเรียนปีการศึกษา 2563

แผนภูมิแท่งจำนวนนักเรียน

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติจำนวนนักเรียน

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1266294560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2275255530
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3210283493
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4145265410
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5119257376
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6138217355
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมต้น7518321583
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย4027391141
รวมจำนวนนักเรียน115315712724

แผนภูมิแท่งผลการเรียนเฉลี่ย

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติผลการเรียนเฉลี่ย

ระดับชั้นชายหญิงรวม
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12.733.132.94
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22.713.052.87
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32.823.233.06
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 42.542.992.83
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 52.693.092.96
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62.733.032.92
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2.753.142.95
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2.653.042.9