โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
สารสนเทศผลการเรียนปีการศึกษา 2563

แผนภูมิแท่งจำนวนนักเรียน

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติจำนวนนักเรียน

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1273295568
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2278257535
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3210284494
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4145262407
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5119258377
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6136219355
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมต้น7618361597
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย4007391139
รวมจำนวนนักเรียน116115752736

แผนภูมิแท่งผลการเรียนเฉลี่ย

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติผลการเรียนเฉลี่ย

ระดับชั้นชายหญิงรวม
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12.733.132.94
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22.73.052.87
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32.813.233.05
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 42.653.092.93
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 52.683.092.96
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62.733.022.91
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2.753.142.95
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2.693.072.93