DoGrade 2565

ธัญบุรี

@
@

รายงานคะแนนผลสอบกลางภาค

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนธัญบุรี

วิธีการใช้งาน

1. กรอกรหัสประจำตัวนักเรียน 2. กรอกวันเดือนปีเกิด เช่น 20/05/2550

* การตรวจสอบผลสอบแก้ตัว ให้นักเรียนดูในแต่ละภาคเรียนที่สอบไม่ผ่าน โดยดูในรายงานที่ระบุ แก้ตัว *...OK

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

39387